info@giaanhenvi.com giaanh.envi@gmail.com    028 3608 6666 - 028 38246776
           

THAM GIA HỘI CHỢ TRIỂN LÃM THIẾT BỊ MÔI TRƯỜNG

Đạt Cúp Môi trường Hội chợ triển lãm Quốc tế Công nghệ Môi trường lần IV – 2009 tại Hà Nội (Environtex)