giaanh.envi@gmail.com    028 3608 6666
           

Tư vấn - thiết kế phòng thí nghiệm môi trường

-Thiết kế các PTN cơ bản
-Thiết kế các PTN nâng cao