info@giaanhenvi.com giaanh.envi@gmail.com    028 3608 6666 - 028 38246776
           

LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

1. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG LÀ GÌ?

Đánh giá tác động môi trường (được viết tắt là ĐTM, tên tiếng anh là EIA – Enviromental Impact Assessment) là việc phân tích, dự báo tác động đến môi trường của dự án đầu tư cụ thể để đưa ra biện pháp bảo vệ môi trường khi triển khai dự án đó.

 

2. MỤC ĐÍCH, VAI TRÒ VÀ Ý NGHĨA CỦA VIỆC LẤP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

Mục đích:

 • Biết được tầm ảnh hưởng của dự án đến môi trường xung quanh so với mức tiêu chuẩn quy định, từ đó thẩm định xem có cấp quyết định phê duyệt dự án hay không;
 • Ràng buộc trách nhiệm của doanh nghiệp, tạo sự chủ động trong vấn đề bảo vệ môi trường nơi hoạt động của dự án;
 • Hợp thức hóa quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Phát triển KTXH đi đôi với bảo vệ môi trường.

Vai trò:

 • Là công cụ quản lý môi trường có tính chất phòng ngừa;
 • Giúp chọn phương án tốt để khi thực hiện dự án phát triển ít gây tác động đến môi trường;
 • Giúp nhà quản lý nâng cao chất lượng của việc đưa ra quyết định;
 • Là cơ sở để đối chiếu khi có thanh tra môi trường;
 • Góp phần cho phát triển bền vững.

Ý nghĩa:

 • Khuyến khích quy hoạch tốt hơn;
 • Tiết kiệm thời gian và tiền trong phát triển lâu dài;
 • Giúp nhà nước, các cơ sở và cộng đồng có mối liên hệ chặt chẽ hơn.

3. ĐỐI TƯỢNG PHẢI LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

Đối tượng lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cấp Sở: Các dự án thuộc đối tượng quy định tại Cột 3 Phụ lục II Nghị định 40/2019/NĐ-CP;

Đối tượng lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cấp Bộ: Các dự án thuộc đối tượng quy định tại Phụ lục III, Nghị định 40/2019/NĐ-CP.

Lưu ý: 1 dự án chỉ lập 1 báo cáo đánh giá tác động môi trường.

4. CƠ QUAN TIẾP NHẬN, THẨM ĐỊNH

Tùy theo quy mô và vị trí dự án, cơ quan tiếp nhận, thẩm định là một trong các cơ quan sau:

 • Sở Tài nguyên và Môi trường;
 • Ban quản lý Khu công nghiệp;
 • Ban quản lý Khu kinh tế;
 • Bộ Tài nguyên và Môi trường;
 • Các bộ khác.

5. HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

Theo Khoản 5, Điều 1, Nghị định 40/2019/NĐ-CP quy định: Hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường được chủ dự án gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc gửi bản điện tử thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến đến cơ quan có thẩm quyền tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường quy định tại khoản 3 Điều này, gồm:

 • 01 văn bản đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường thực hiện theo Mẫu số 05 Phụ lục VI Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;
 • 01 bản báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật của dự án đầu tư hoặc các tài liệu tương đương;
 • 07 bản báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Trường hợp số lượng thành viên hội đồng thẩm định nhiều hơn 07 người, chủ dự án phải cung cấp thêm số lượng báo cáo đánh giá tác động môi trường.

6. XỬ PHẠT VI PHẠM

Theo Điều 11, Nghị định 155/2016/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường:

Đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ có quy mô, công suất tương đương với trường hợp phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, các bộ, cơ quan ngang bộ phê duyệt bị xử phạt như sau: Phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với hành vi không có báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt theo quy định.

Đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ có quy mô, công suất tương đương với trường hợp phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường trình Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt bị xử phạt như sau: Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 250.000.000 đồng đối với hành vi không có báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt theo quy định.

Để tìm hiểu thêm về dịch vụ hoặc có nhu cầu hợp tác, Quý khách hàng vui lòng liên hệ:

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG GIA ANH

GIA ANH ENVI CO., LTD

ĐỊA CHỈ: 16 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

ĐIỆN THOẠI: 028 3608 6666

EMAIL: giaanh.envi@gmail.com