giaanh.envi@gmail.com    028 3608 6666
           

Tham gia Hội chợ Triển lãm Thiết bị Môi trường

Đạt Cúp Môi trường Hội chợ triển lãm Quốc tế Công nghệ Môi trường lần IV – 2009 tại Hà Nội (Environtex)