giaanh.envi@gmail.com    028 3608 6666
           

   Dịch vụ


Lắp đặt hệ thống quan trắc tự động nước/nước thải

Lắp đặt hệ thống quan trắc tự động nước/nước thải- Hệ thống quan trắc tự động nước thải các KCN
- Hệ thống quan trắc nước mặt
- Hệ thống thu nhận, truyền và đánh giá kết quả quan trắc chất lượng nước/ nước thải

Xem chi tiết >

Lắp đặt hệ thống quan trắc tự động khí

Lắp đặt hệ thống quan trắc tự động khíHệ thống quan trắc tự động nước thải khí thải

Xem chi tiết >

Tư vấn - thiết kế phòng thí nghiệm môi trường

Tư vấn - thiết kế phòng thí nghiệm môi trường-Thiết kế các PTN cơ bản
-Thiết kế các PTN nâng cao

Xem chi tiết >

Tư vấn môi trường

Tư vấn môi trườngTư vấn dịch vụ hồ sơ môi trường
Thi công, lắp đặt và bảo trì

Xem chi tiết >